Regler & Vedtekter

ARRANGEMENTSREGLER

For at alle skal føle seg trygge, og at diskresjon ivaretas, har foreningen arrangementsregler som skal følges. Brudd på disse kan medføre til bortvisning, adgangsnekt og i verste tilfelle tap av medlemskap eller mulighet til å melde seg inn.

• Det er lov å spørre om alt, på samme måte som det er lov å la være å svare på uønskede spørsmål

• Respekter et nei! Alle har rett til å si nei til noe de ikke vil være med på.

• BDSM-aktivitet skjer først etter samtykke fra alle involverte parter.

• Respekter andres aktivitet. Ønsker du å delta så gjøres dette ved kommunikasjon og ikke ved handling. Respekter svaret du får.

• Når det kommer nye medlemmer: Gi hverandre en sjanse til å bli husvarm, snakk mye sammen og bli fortrolig med hverandres grenser før du kaster deg i gang med BDSM-aktivitet med en ny partner.

• Om du utøver BDSM på våre arrangement, husk kodeordene: - Rosa: Stopp det dere holder på med og få i gang en dialog. Ta en pause, gjør eventuelle justeringer før aktiviteten eventuelt fortsetter. - Rødt: Stopp all aktivitet. Sett dere ned og snakk om hva som var feil og bidra til å skilles som gode venner likevel. Andre i lokalet er pliktig til å gripe inn dersom kodeord ikke respekteres.

• Opplever du noe negativt/ubehagelig på et arrangement i regi av Sørlandet BDSM: ta det opp med en av de ansvarlige på arrangementet. Negative ting løses som regel best når alle involverte er til stede.

• Rydd opp etter dere, heng på plass utstyr, og forlat området slik du selv ønsker å finne det når du kommer neste gang. Bruk desinfisering på møblement og lånt utstyr.

• Man mister lett dømmekraften når man er påvirket av alkohol. Om du skal utøve noen form for BDSM-aktivitet, er det en stor fordel om du ikke er for beruset. Dersom du er tydelig beruset, kan du bli vist bort fra arrangementet.

• All bruk av narkotika er forbudt på treff i regi av Sørlandet BDSM.

• Vis diskresjon. Medlemmene plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet og hensyn til andre medlemmers preferanser, særskilt seksuelle og BDSM.

• Det er ikke tillatt å fotografere eller på andre måter gjøre opptak på arrangement. Styret kan gi dispensasjon ved enkeltanledninger

• Regelbrudd kan medføre bortvisning eller andre disiplinære reaksjoner.

• Vis ansvar, bruk kondom!

• Fokuser på tillitt, respekt, trygg BDSM og trygg sex.

• Skarp ammunisjon, skytevåpen (inkludert replika) og kniver med klinge over 25 cm, kan ikke tillates på SMuget.

• Kjønnslig lek i Barområdet og i Speilstua er ikke ønskelig. Alle andre områder og lekerom er unntatt denne regelen, med unntak av Aftercare-rommet hvor ingen lek skal forekomme.

Fotograferingsregler.

Det stilles strenge krav til fotografering på SMuget, og derfor skal reglene for fotografering følges hver eneste gang. Brudd på disse medfører konsekvenser.

• Fotografering skal KUN skje på private rom. Det er tillatt å fotografere på alle privatrom. Dungeon og Aftercare-rommet er IKKE privatrom. På private arrangement kan man ta bilder i hele lokalet, unntatt baren.

• Forhenget til rommet skal være HELT lukket.

• Samtykke til fotografering skal gis av alle som er til stedet i rommet det skal fotograferes i, selv om de ikke skal være med på selve bilde. På denne måten sikrer man at ALLE er klar over at det fotograferes og det ikke skapes noen form for usikkerhet. Samtykker man ikke til fotografering, skal ikke fotografering skje med mindre den/de som ikke samtykker forlater rommet.

• Bilder som blir tatt hvor personer som ikke har samtykket har kommet med på bilde, skal umiddelbart slettes, dersom dette uheldigvis skulle skje.

• Bilder tatt på SMuget, og som publiseres, skal noteres med; ‘tatt og publisert med tillatelse av Sørlandet BDSM’. Egne regler om notering av bilder tatt ved private arrangement.

• Man skal også selv være oppmerksomme på fotografer og retning bilder blir tatt i, slik at man ikke kommer uønsket med på bilder.

• Tillatelse til publisering av bilder tatt på SMuget må innhentes av alle som er avbildet på bilde du ønsker å publisere, og at tillatelse må hentes for hvert bilde. Tillatelse til å publisere på en side gir ikke automatisk tillatelse til en annen. Man tagger ikke noen i et bilde fra SMuget, som publiseres, uten samtykke fra den eller de det gjelder.

• Man får ikke ta bilder som kan identifisere SMuget sin beliggenhet.

• Skarp ammunisjon, skytevåpen (inkludert replika) og kniver med klinge over 25 cm, kan ikke tillates på SMuget. Dette betyr dermed at fotografering av disse på SMuget heller ikke er mulig.

Brudd på disse regler vil kunne medføre i tap av muligheten til å ta bilde på SMuget.
Vi setter sikkerhet og trygghet først.

VEDTEKTER FOR SØRLANDET BDSM

Disse vedtekter ble sist endret på årsmøtet 14.01.2020

§1 – Foreningen:

null

a) Sørlandet BDSM er en frittstående, partipolitisk uavhengig og frivillig organisasjon, for personer som har en kink, fetisj, og/eller interesse for BDSM.

null

b) Foreningens hovedaktiviteter og virke er lagt til Agder fylke.

§2 – Foreningens formål:

null

a) Vårt formål er å tilby et fristed på Sørlandet der medlemmer, uavhengig av seksuell preferanse, kjønn, politisk ståsted, etnisitet eller religion, kan sosialisere med likesinnede, være seg selv og føle seg trygg. Foreningen har også som formål å fremme likeverd innen seksuell helse for personer med fetisjer og interesse for BDSM. Dette gjøres blant annet ved å arrangere eventer, kafétreff, workshops, ukentlig klubb, temakvelder og turer.

null

b) Foreningen skal ha søkelys på det sosiale fellesskapet, jobbe for å bedre kunnskap om BDSM og fetisjer blant sine medlemmer, samt normalisere BDSM mellom frivillige og samtykkende voksne.

null

c) Foreningen har som formål å samarbeide med andre klubber/foreninger/organisasjoner som arbeider for samme og beslektede formål.

null

d) Foreningen tar avstand fra alle BDSM-relaterte og seksuelle handlinger som bryter med norsk lov.

§3– Medlemskap:

null

a) Alle som har en kink, fetisj, eller interesse for BDSM, kan søke medlemskap i foreningen. Søker må ha fylt 18 år og støtte opp om foreningens formål.

null

b) Medlemmer plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet, og hva andre medlemmer foretar seg på arrangement i regi av Sørlandet BDSM.

null

c) Medlemskap går fra dato medlemskontingenten er registrert, og 6 (halvårsmedlemskap) eller 12 (helårsmedlemskap) måneder frem i tid.

null

d) Medlemmer betaler arrangementsavgift som reguleres etter type arrangement. Medlemmer som arbeider frivillig på arrangement kan få redusert arrangementsavgift etter avtale.

null

e) Nye kan bli medlemmer etter gjennomført faddertreff/introtreff og deltakelse på ett ordinært treff, etter individuell vurdering og godkjenning av styret.

null

f) Medlemskap er individuelt og alle medlemmer har like rettigheter og forpliktelser i foreningen.

null

g) Et medlem skal ikke på noen måte tilføre noe annet individ varig skade eller overlast.

null

h) Sørlandet BDSM fører kartotek over medlemmene, det administreres av leder og kasserer. Informasjon om inaktive medlemmer som ikke lenger er relevant slettes.

null

i) Alle medlemmer forplikter seg til å følge foreningens generelle arrangementsregler, på alle av foreningens arrangementer. Vertskapet kan legge til punkter for det arrangementet. 
Slike endringer skal opplyses om ved invitasjonen.

null

j) Ønsker medlemmet utmelding før utgangen av året, sender man PM til Sørlandet BDSM hvor man klart sier ifra at man melder seg ut. Medlemsavgift er ikke refunderbar.

null

k) Ekskludering kan først skje etter to tredjedeler flertall i styret. Et ekskludert medlem har rett til å anke sin sak til styret i saker der det kan være tvil om gyldighet eller fakta i saken. Ved tvil om styremedlemmers habilitet kan medlemmet kreve at inhabile styremedlemmer erstattes med vara i slike ankesaker.

§4 – Foreningens offisielle kanal:

null

a) Foreningens hovedplattform for kommunikasjon utad skal være FetLife.

null

b) Styret har mandat til å velge andre sosiale medier for å nå ut til publikum.

§5 – Årsmøte:

null

a) Årsmøte avholdes en gang per år. Det er styret som innkaller til årsmøtet.

null

b) All viktig informasjon kan også legges ut på sorlandetbdsm.no, Gaysir og vår Facebookside.

null

c) Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak i styre, eller etter skriftlig krav fra minst 30% av medlemmene eller 2 styremedlemmer. I innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal det oppgis hvilke saker som kreves behandlet.

null

d) Ekstraordinært årsmøte avholdes senest 2 måned etter at krav om dette er reist.

null

e) Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være sendt ut til medlemmene senest 2 uker før ekstraordinært årsmøte er planlagt. Sakspapirer skal være tilgjengelig fra samme tidspunkt.

§5.1 – Stemmegivning:

null

a) Alle medlemmer teller en stemme. Det er mulig å avgi forhåndsstemme eller gi skriftlig fullmakt til ett av de frammøtte medlemmene. Det kan maksimalt avgis en – 1 – fullmaktstemme pr. frammøtt medlem.

null

b) Øvrige forslag krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet, utenom personvalg, er forslaget forkastet.

null

c) Ved stemmelikhet på personvalg foretas omvalg mellom de to eller flere som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet i omvalget foretas loddtrekning.

§5.2 – Årsmøte behandler følgende saker:

null

a) Åpning herunder godkjenning av innkalling og saksliste, samt opptelling av stemmeberettiget og godkjenning av fullmakter.

null

b) Konstituering, herunder valg av møteleder.

null

c) Foreningens årsberetning.

null

d) Regnskap og budsjett.

null

e) Innkomne saker.

null

f) Valg.

§6- Styret:

null

a) Etter vedtektene leder styret foreningens arbeid mellom årsmøtene.

null

b) Leder kaller inn til styremøte minst 4 ganger i året, ellers ved behov eller når minst to styremedlemmer krever det. Innkalling skjer med forsvarlig frist.

null

c) Styret er beslutningsdyktig når et flertall (min. 3 stk. av 5 stemmeberettiget) av medlemmene er til stede. Vedtak krever simpelt flertall. Alle ordinære styremedlemmer har én stemme. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt, er leder ikke til stede overtar nestleder dobbeltstemmen.

null

d) Leder sørger for å delegere både faste og fortløpende oppgaver mellom styremedlemmene. Ved behov kan styret nedsette egne arbeidsgrupper for å utføre enkeltoppgaver.

null

e) Fra styremøtene føres det referat som legges ut som notat fra vår medlemsprofil. Fortrolige eller sensitive personsaker vil ikke bli gjort tilgjengelige. Referatet vil kun være tilgjengelig for Sørlandet BDSM sine medlemmer.

null

f) Styret velger 2 stk. til valgkomité i god tid før årsmøtet når dette er aktuelt. Valgkomitéen innstiller minst én kandidat til hvert av de aktuelle vervene som er på valg kommende årsmøte. Styremedlemmer velges inn med en funksjonstid på 2 år. Dersom et styremedlem trekker seg i løpet av sin periode vil vara tre inn i styret som styremedlem frem til neste årsmøte.

null

g) Dersom et medlem tar opp en sak med ett styremedlem forbeholder styremedlemmet seg retten til å ta saken videre til konfidensiell behandling innad i styret. I situasjoner der det er tvil om hvorvidt saken er tatt opp med styremedlemmet som styremedlem eller som privatperson må dette klareres med medlemmet, dette er det involverte styremedlemmets ansvar.

null

h) Det vil holdes valg av styreledervervet ved hvert årsmøte. Styrelederkandidaten som får nest flest stemmer vil bli tildelt vervet som nestleder. Det vil i tillegg være 3 styremedlemmer. Resterende verv og oppgaver vil fordeles innad i styret.

null

i) Dersom styreleder fratrer sitt verv vil nestleder overta styreledervervet. Styret vil deretter holde en avstemning over hvilket styremedlem som trer inn i nestledervervet.

null

j) Det skal velges 2 vara på årsmøte med en funksjonstid på 1 år. Vara representanten skal jobbe sammen med styret og ha innsyn i arbeidet som gjøres. Når et styremedlem ikke er tilstede overtar vara stemmerett for dette styremedlemmet frem til styremedlemmet er tilbake. Dette gjelder også hvis et styremedlem skulle ønske permisjon eller skulle trekke seg. Et varamedlem kan ikke tre inn lengre enn frem til neste årsmøte.

null

k) Styret har taushetsplikt med hensyn til medlemmers identitet og saker medlemmer sender inn til styret.

null

l) Styret har rett til å utnevne personer til styret frem til neste årsmøte hvis noen skulle trekke seg fra faste styreverv og det ikke er vararepresentanter som kan tre inn i rollen. Personer som da blir valgt inn må være enstemmig vedtatt av de resterende i Styret. Personene som da blir valgt inn fungerer som vanlig styremedlem frem til neste årsmøte. Hvis ikke enighet kalles det inn til ekstraordinært årsmøte.

§7 – Behandling av klager:

null

a) Klager sendes styret skriftlig. Styret kan også på eget initiativ ta opp saker til behandling.

null

b) Klagen behandles individuelt av styret.

null

c) Styret vil hele tiden vurdere sin habilitet i forhold til de sakene som kommer inn.

null

d) Dersom en person via noen av Sørlandet BDSM sine fora, på internett eller i sosiale sammenhenger, sprer ondsinnede rykter eller sverter foreningen, noen av dens medlemmer eller andre som har tilknytning til foreningen, eller på andre måter bedriver personangrep kan dette føre til blant annet utestengelse.

null

e) En person har rett til å anke sin sak, og ved tvil om styremedlemmers habilitet kan personen anmode at et styremedlem byttes ut med en vararepresentant i behandlingssaken. Personen har også rett på å få vite hvor lang tid utestengelsen/karantenen gjelder. Etter endt tid kan personen søke om medlemskap på nytt og vil bli tatt opp til ekstra individuell vurdering.

§8 – Formuerettslige forpliktelser:

null

a) Leder og kasserer forplikter Sørlandet BDSM med sine underskrifter enkeltvis.

null

b) Foreningen hefter for sine forpliktelser med sin formue alene.

null

c) Foreningens styre har ikke anledning til å ta opp gjeld på foreningens vegne.

§9 – Oppløsning:

null

a) Foreningen kan vedtas oppløst etter behandling på 2 etterfølgende årsmøter med minst 6 ukers mellomrom. Oppløsning krever minst 2/3 flertall blant de frammøtte på begge årsmøtene.

null

b) De eiendeler og formue som måtte være til stede gis til organisasjon(er) som arbeider for samme formål som foreningen.

§10 – Vedtektsendringer, tilgjengelighet og ikrafttredelse:

null

a) Vedtektsendringer kan kun foretas etter vurdering på årsmøte der mer enn 50% av de stemmeberettigede ønsker dette. Det er styret sitt ansvar å korrigere vedtektene umiddelbart etter årsmøte.

null

b) Vedtekter ble vedtatt på foreningens stiftelsesmøte 12.12.13, og endringer gjort ved påfølgende årsmøter gjelder fra årsmøtets vedtak ble godkjent og frem til nye endringer blir vedtatt.

null

c) Disse vedtektene kan av styret renses for skjønnhetsfeil, stavefeil og grammatiske feil. Styret kan også tilpasse nummerering uten at det må vedtas på nytt av årsmøte.

Disse vedtekter ble sist endret på årsmøtet 19.08.2021

 

UTLEIEREGLER

Her kommer det noen egne regler for leie av SMuget

STYRELEDER

Har som oppgave å delege oppgaver og sørge for bemanning på våre eventer.

NESTLEDER

Har som oppgave å overta oppgavene til leder, dersom leder ikke har mulighet.

SEKRETÆR

Har som oppgave å føre protokoll over styremøtene, samt sørge for at de blir lagt tilgjengelig for medlemmene innen rimelig tid.

KASSERER

Har som oppgave å føre regnskap, samt holde oversikt over økonomien til foreningen.

FADDERANSVARLIG

Har som oppgave å lede faddergruppa, samt forvalt faddere til eventer og en-til-en-faddertreff.

KARTOTEFØRER

Har som oppgave å sørge for at medlemslisten er oppdatert, samt holde oversikt over medlemskontingentene.